Còn đây là chiếc giày da nguyên miếng hết sức trọng thể