Giày tây nam được tặng còn biểu thị sự xem xét đến