Và 1 trong nhưng nơi thuộc da đa dạng chiếu phần lớn thì trường Nam Á