Và thời trang giày tây nam là vấn đề cực kỳ nhạy cảm